چالش کتابخوانی طاقچه: جنگ چهره زنانه ندارد.

«در نوزده سالگی به من نشان شجاعت داده‌شد. در همون نوزده سالگی موهام شر...