چالش کتابخوانی طاقچه: جنایات و مکافات

به عنوان چهارمین کتاب برای چالش 1400 طاقچه با موضوع "کتابی که از نوشتن...