مسابقۀ استعدادیابی «جستار»

مسابقۀ استعدادیابی «جستار»
در این یادداشت شرایط شرکت در مسابقه جستارنویسی طاقچه را توضیح دادیم.