چالش کتابخوانی طاقچه : انجمن‌شاعران‌مرده

وقتی موضوع چالش تیرماه طاقچه رو دیدم، با خودم فکر کردم که تا الان کتاب...