چالش کتابخوانی طاقچه: اتحادیه ابلهان

چالش کتابخوانی طاقچه: اتحادیه ابلهان
مرداد: رمانی طولانی که با تمام‌شدنش دلت برای شخصیت‌هایش تنگ می‌شود