وقتی کتاب‌شنیدن از کتاب‌خواندن راحت‌تر است...

وقتی کتاب‌شنیدن از کتاب‌خواندن راحت‌تر است...
در طول روز ساعت‌های زیادی در آمد و شد هستید؟ یا ساعت‌ها در آشپزخانه مش...