چالش کتابخوانی طاقچه؛ بر جاده های آبی سرخ

از روزی که کتاب بر جاده های آبی سرخ را تمام کردم خیلی گذشته…بیشتر از ش...