چالش کتابخوانی طاقچه: مادمازل شنل

چالش کتابخوانی طاقچه: مادمازل شنل
«به نام خدا»و درنهایت به آخرین ماه تابستون رسیدیم یعنی شهریور ماه و چا...