چالش کتابخوانی طاقچه:‌ «باغ‌وحش اساطیر»

«باغ‌وحش اساطیر» یا چگونه از بی‌ربط‌ترین مسائل داستان معنی‌دار بسازیما...