چالش کتابخوانی طاقچه : باشگاه قتل پنجشنبه ها

موضوع چالش کتابخوانی اسفند ماه کتابی بود که سال 1400 منتشر شده باشد....