چالش کتابخوانی طاقچه: باشگاه قتل پنجشنبه

چالش کتابخوانی طاقچه: باشگاه قتل پنجشنبه
این داستان مربوط میشه به یک گروه از سالمندان شهر که پنجشنبه ها دور هم...