چالش کتابخوانی طاقچه؛ کتاب اینترنت ما؛ اطلاعات زیاد و فهم کم در عصر کلان‌داده

ااینترینترنت مفهومی آشنا در دوره ماتا چندسال پیش اینترنت تازه داست شنا...