چالش کتابخوانی طاقچه؛ سرزمین موعود

یک کتاب از یک برنده نوبل غیرادبی ، کتابی که باید برای چالش کتاب‌خوانی...