مردی که از انزوا ابایی نداشت، اما...

مردی که از انزوا ابایی نداشت، اما...
اوه مرد میانسالی است که در ارتباط با انسان‌های پیرامونش سخت و سرد است...