امیل زولا می‌پرسد: آیا چیزی از تمدن بشری باقی خواهد ماند؟

امیل زولا می‌پرسد: آیا چیزی از تمدن بشری باقی خواهد ماند؟
سایه‌های شب، هفدهمین رمان از مجموعه‌ی بیست جلدی روگن ماکار اثر امیل زو...