چالش کتابخوانی طاقچه | اعترافات یک تبلیغاتچی

چالش کتابخوانی طاقچه | اعترافات یک تبلیغاتچی
اعترافات یک تبلیغاتچی، کتابچه‌ای است شامل توصیه‌ها و پیشنهادهای دیوید...