رمانی که ادبیات استرالیا را وارد عصر جدیدی از حیات خود کرد!

رمانی که ادبیات استرالیا را وارد عصر جدیدی از حیات خود کرد!
راویان رمان جز از کل، مارتین و جسپر دین، پدر و پسری هستند که در عین تف...