انجیر معابد نوشته احمد محمود

انجیر معابد  نوشته احمد محمود
بعداز « ایمان » دیگر برای ما چه میماند که بگوییم زنده ایم؟ جان؟ این عن...