چای یا قهوه ؟

چای یا قهوه ؟
تابش نور درستکاری روشنایی بخش راهمان خواهد بود