چالش کتاب‌خوانی طاقچه؛ آن دختر یهودی

چالش کتاب‌خوانی طاقچه؛ آن دختر یهودی
مدت‌ها پیش طاقچه کتاب آن دختر یهودی را رایگان کرده بود .به عادت همیشه...