چالش کتابخوانی طاقچه: علیه تو اعلان عشق می‌دهم

چالش کتابخوانی طاقچه: علیه تو اعلان عشق می‌دهم
شعر وادبیات ملل و لذت بردن از آن