خلاصه کتاب معنای زندگی آلن دوباتنm

خلاصه کتاب معنای زندگی آلن دوباتنm
‏فرض کنید فردا تعطیله و کار خاصی برای انجام نداری، صبحش احتمالا به زور...