رمانی طولانی که با تمام‌شدنش دلت برای شخصیت‌هایش تنگ می‌شود

کدام رمان طولانی بوده که بعد از خواندنش دلت برای شخصیتی در آن تنگ شده؟...