دانشجوی مهندسی کامپیوتر؛ چرخان در حوالی علم، هنر و ادبیات.