چالش کتابخوانی طاقچه: جانورنامه

جانورنامه از من و تو است. از حیواناتی که می خوریم، حیواناتی که وحشت دا...