شازده حمام،جلد اول

شازده حمام،جلد اول
خیلی وقتا شنیدیم زندگی قبلنا خیلی راحتتر از الان بوده و گاهی هم شنیدیم...