سمرقند

سمرقند
طاقچه بود که به من این فرصت را داد تا بی دغدغه بخوانم