چالش کتابخوانی طاقچه: زنان نامرئی افشای سوگیری داده‌ها در دنیایی طراحی شده برای مردان

چالش کتابخوانی طاقچه: زنان نامرئی افشای سوگیری داده‌ها در دنیایی طراحی شده برای مردان
وقتی این کتاب را شروع به خواندن کردم نمی‌دانم چرا همش واژه اَمر بین‌ال...