شیمی شریف - فلسفه علم - فعال حوزه محتوا و بازارهای مالی