باید با همه چی بسازی تا همه چی بسازی تا همه چی به سازی که میزنی برقصه