آدمی که بارها زمین خورده و خودش بلند شده ! دانشجوی دکتری مدیریت هستم و مطالعه آزاد روان شناسی و فلسفه دارم. من در زمینه ی خودیاری کار می کنم.