چالش کتاب خوانی طاقچه: عادت های اتمی

هویت شما با تکرار شکل میگیرد! تکرار چی؟ تکرار هرچی . . .