یادداشتی بر کتاب «هنر شفاف اندیشیدن»

آیا از کوتاهی فکر خود رنج می‌بری؟آیا از تکرار اشتباهات خود در زندگی خس...