زنده تر از زندگی

همه ما در حال زندگی کردن هستیم یا در حال به پایان رساندن ساعت شنی عمرم...