برای یک مشت اشتراک:) و به احترام همه‌ی ‌ُٔفسکی‌ها

برای یک مشت اشتراک:) و به احترام همه‌ی ‌ُٔفسکی‌ها
معرفی جنگی کتاب‌هایی برای افراد فهمیده و خردمند