دلتنگی برای ارباب حلقه‌ها

دلتنگی برای ارباب حلقه‌ها
تابستون پارسال بود که از طاقچه کتاب صوتی ارباب حلقه‌ها رو خریده بودم....