مشتریان برندی «اهلی» می‌خواهند!

مشتریان برندی «اهلی» می‌خواهند!
اگر تصور کنیم مشتری شبیه «روباه» داستان شازده کوچولو باشد شاید دوست دا...